Nowy numer 08/2024 Archiwum

Tekst jednolity statutu Fundacji Gość Niedzielny

Rozdział II

Cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji

§ 6.

Celem działalności Fundacji jest:

 1. wspieranie Kościoła rzymskokatolickiego w głoszeniu Ewangelii;
 2. wspieranie działalności i rozwoju mediów katolickich;
 3. propagowanie kultury i sztuki chrześcijańskiej;
 4. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 5. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 6. ochrona i promocja zdrowia;
 7. wspieranie kultu religijnego Kościoła rzymskokatolickiego;
 8. wspieranie działalności charytatywno-opiekuńczej i oświatowo-wychowawczej Kościoła rzymskokatolickiego;
 9. upowszechnianie sportu i kultury fizycznej.

        § 7.

1. Realizując swoje cele Fundacja:

 1. wydaje lub wspiera wydawanie materiałów, takich jak książki, broszury, ulotki, utwory muzyczne i filmowe, programy komputerowe;
 2. wspomaga dzieła i inicjatywy charytatywno-opiekuńcze oraz oświatowo-wychowawcze;
 3. organizuje lub wspiera akcje, szkolenia, imprezy oraz widowiska;
 4. wspiera materialnie działalność osób fizycznych i prawnych w zakresie zbieżnym z celami Fundacji;
 5. propaguje je w środkach masowego przekazu.
 6. wspiera materialnie czasopisma, portale internetowe, telewizje i radio w zakresie ich działalności zbieżnej z celami Fundacji.

2. Fundacja prowadzi nieodpłatną statutową działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami), w następujących zakresach:

 1. Wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji propagujących cele Fundacji (PKD 58.11.Z);
 2. Wydawanie wydawania czasopism i pozostałych periodyków propagujących cele Fundacji (PKD 58.14.Z);
 3. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania edukacyjnego propagującego cele Fundacji (PKD 58.2);
 4. Produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych propagujących cele Fundacji (PKD 59.11.Z);
 5. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych propagujących cele Fundacji (PKD 59.13.Z);
 6. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych propagujących cele Fundacji (PKD 59.20.Z);
 7. Działalność portali internetowych propagujących cele Fundacji (PKD 63.12.Z);
 8. Działalność związana z promowaniem i organizacją wystaw, konferencji i spotkań propagujących cele Fundacji (PKD 82.30.Z);
 9. Działalności wspomagająca edukację w zakresie dotyczącym celów Fundacji (PKD 85.60.Z);
 10. Wspieranie działalności związanej z profilaktykę i promocją zdrowia - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
 11. Działalność w zakresie pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 88.99.Z), polegająca w szczególności na pozyskiwaniu funduszy z przeznaczeniem na cele charytatywno-opiekuńcze;
 12. Prowadzenie działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych propagujących cele Fundacji (PKD 90.01.Z);
 13. Prowadzenie działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych propagujących cele Fundacji (PKD 90.02.Z);
 14. Wspieranie działań w zakresie konserwacji i ochrony miejsc oraz budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych -działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 91.03.Z).

3. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Rozdział III

Majątek fundacji

§ 8.

 1. Majątek Fundacji tworzą:
  1. przekazana przez Fundatora kwota 50 000 złotych, z tego 10 000 złotych przeznaczonych na działalność gospodarczą;
  2. środki finansowe i rzeczowe pochodzące z:
   1. darowizn, zapisów i spadków;
   2. dochodów z mienia Fundacji;
   3. dochodów z mienia oddanego Fundacji w używanie;
   4. odsetek od lokat kapitałowych;
   5. zbiórek publicznych i innych przewidzianych prawem źródeł;
   6. dochodów z działalności gospodarczej.
 2. Zgodnie z obowiązującym prawem Fundacja może ubiegać się o dotacje z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także o subwencje z innych źródeł dla realizacji celów statutowych.

§ 9.

 1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie kosztów jej funkcjonowania.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzuca spadek.
 3. Zabronione jest dokonywanie przez Fundację następujących czynności:
  a.   udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi,
  b.  przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c.  wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  d.  zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

« 1 2 3 4 5 »

Kontakt

 

Fundacja Gość Niedzielny

ul. Wita Stwosza 11
40-042 Katowice
+48 (32) 251 18 07, faks (032) 251 50 21

 

Wesprzyj nas:
77 1500 1445 1214 4007 4690 0000

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ ONLINE