Nowy numer 39/2023 Archiwum

Tekst jednolity statutu Fundacji Gość Niedzielny

Rozdział IV

Fundator i organy fundacji

§ 10.

Organami Fundacji są: Rada Fundacji, która jest organem kontrolnym i nadzorującym i Zarząd Fundacji, który jest organem uprawnionym do reprezentacji fundacji.

§ 11.

Fundator, którym jest Archidiecezja Katowicka, ma wyłączną kompetencję w zakresie:

 1. zmiany statutu i celów działania Fundacji;
 2. powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji.

§ 12.

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, składa się z trzech członków. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
 2. Do powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji uprawniony jest Fundator.
 3. Kadencja Rady trwa 4 lata.
 4. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci.
 5. W wypadku ustania członkostwa w Radzie w trakcie trwania kadencji Rady, Fundator uzupełnia jej skład powołując nowego członka na okres do końca trwania kadencji.
 6. Członkami Rady nie mogą być osoby wchodzące w skład Zarządu, ani też osoby  pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia lub zawarcia umowy cywilnoprawnej o wykonywanie zadań na rzecz Fundacji.
 7. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia. W wypadku przyznania członkom Rady zwrotu uzasadnionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji w Radzie, kwota takiego zwrotu nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 13.

 1. Do zakresu działania Rady należy:
  1. powoływanie i odwoływanie  Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia;
  2. nadzorowanie i kontrolowanie działalności Zarządu;
  3. dokonywanie rocznych ocen pracy członków Zarządu za kolejne lata kalendarzowe;
  4. kontrola prawidłowości finansów Fundacji;
  5. rozpatrywanie oraz zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji i Zarządu w poszczególnych latach;
  6. podejmowanie decyzji w sprawach, które na mocy niniejszego statutu należą do kompetencji Rady;
  7. inspirowanie oraz zgłaszanie Zarządowi nowych działań w ramach celów statutowych;
  8. podejmowanie decyzji w przedmiocie likwidacji Fundacji;
  9. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
  10. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
 2. Realizując swoje zadania Rada może badać wszystkie dokumenty Fundacji oraz żądać od Zarządu wyjaśnień. Rada może też zlecać wykonanie specjalistycznych czynności przez biegłych rewidentów lub inne wyspecjalizowane podmioty. Zarząd zapewnia środki na pokrycie kosztów takich czynności oraz zawarcie związanych z tym umów.

§ 14.

 1. Posiedzenia Rady odbywają się odpowiednio do potrzeb, przynajmniej 2 razy w roku, z tym że posiedzenie Rady w sprawie dokonania rocznej oceny pracy Zarządu oraz rozpatrzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdań z działalności Fundacji i Zarządu odbywa się w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.
 2. Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza Rady. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz ewentualne inne załączniki.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje z odpowiednim wyprzedzeniem każdy z jej członków z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, określając w zawiadomieniu szczegółowy porządek obrad.
 4. Decyzje Rady zapadają w drodze uchwał podejmowanych na posiedzeniach Rady, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów.
 5. W głosowaniu nad uchwałami każdy członek Rady posiada jeden głos.
 6. O uchwale, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy członek Rady powinien zostać powiadomiony.
 7. Uchwała zostaje podjęta jeżeli zagłosowała za nią zwykła większość członków Rady.
 8. Na posiedzeniach Rada może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad bez względu na ilość uczestników, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady w trybie określonym w ust. 3 i otrzymania zwrotnego potwierdzenia odbioru zawiadomienia.
 9. Głosowanie w sprawie uchwał Rady jest jawne.
 10. W sprawach dotyczących wyboru członków Zarządu oraz wniosków o odwołanie członków Zarządu, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, ustaleniu wysokości ich wynagrodzenia, jak również w innych sprawach personalnych głosowanie jest tajne.
 11. W głosowaniach przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady mogą głosować  wyłącznie za bądź przeciw podjęciu danej uchwały.

§ 15.

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, jest jednoosobowy.
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci.
 4. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 16.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla Rady lub Fundatora.
 3. Do składania w imieniu Fundacji oświadczeń woli uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu.
 4. Po zakończeniu każdego kolejnego roku kalendarzowego działalności, Zarząd przygotowuje sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Fundacji i Zarządu w danym roku, i przedkłada je Radzie w terminie do dnia 30 maja roku następnego.
 5. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w czynnościach prawnych podejmowanych w stosunku do niego, Fundację reprezentuje Rada Fundacji.

§ 17.

 1. Dla realizacji zadań Fundacji Zarząd może utworzyć biuro, a za zgodą Rady także oddziały, filie, placówki oraz – w przypadku działania poza granicą Rzeczpospolitej Polskiej – przedstawicielstwa.
 2. Regulamin wewnętrzny, strukturę organizacyjną i zasady wynagradzania pracowników Fundacji zatwierdza Rada na wniosek Zarządu.

 

« 1 2 3 4 5 »

Kontakt

 

Fundacja Gość Niedzielny

ul. Wita Stwosza 11
40-042 Katowice
+48 (32) 251 18 07, faks (032) 251 50 21

 

Wesprzyj nas:
77 1500 1445 1214 4007 4690 0000

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ ONLINE