Nowy numer 39/2023 Archiwum

Tekst jednolity statutu Fundacji Gość Niedzielny

 

Rozdział V

Działalność gospodarcza

§ 18.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

18.13.Z           Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku

46.18.Z           Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.19.Z           Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

46.90.Z           Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.91.Z           Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.99.Z           Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

52.10.B           Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

53.20.Z           Pozostała działalność pocztowa i kurierska

58.11.Z           Wydawanie książek

58.13.Z           Wydawanie gazet

58.14.Z           Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z           Pozostała działalność wydawnicza

58.21.Z           Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

58.29.Z           Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

59.11.Z           Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z           Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z           Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.20.Z           Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

60.10.Z           Nadawanie programów radiofonicznych

60.20.Z           Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

63.11.Z           Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63.12.Z           Działalność portali internetowych

63.91.Z           Działalność agencji informacyjnych

63.99.Z           Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

70.21.Z           Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z           Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

73.11.Z           Działalność agencji reklamowych

73.12.A           Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B           Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C           Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

73.12.D           Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

74.20.Z           Działalność fotograficzna

74.90.Z           Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

81.29.Z           Pozostałe sprzątanie

82.30.Z           Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.99.Z           Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.60.Z           Działalność wspomagająca edukację

§ 19.

  1. Zyski z działalności gospodarczej przeznaczane mogą być tylko na realizację celów statutowych Fundacji.
  2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

 

Rozdział VI

Likwidacja, łączenie oraz zmiana statutu

§ 20.

  1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją za zgodą Rady wyrażoną w formie uchwały zatwierdzonej przez Fundatora.
  2. W wyniku połączenia Fundacji z inną fundacją powstaje nowa fundacja, która wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki Fundacji oraz przejmuje wszelkie aktywa i pasywa Fundacji.

§ 21.

Zmiana statutu Fundacji może być dokonana przez Fundatora po konsultacji z Radą Fundacji.

§ 22.

  1. Fundacja podlega likwidacji w przypadku:
  1. osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona;
  2. braku środków finansowych i majątku pozwalającego na prowadzenie przez Fundację działalności statutowej.
  1. O rozpoczęciu likwidacji i ustanowieniu likwidatora postanawia Rada w drodze uchwały.
  2. Przekazanie składników majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji następuje w myśl przepisów art. 58 i art. 59 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 23.

Do spraw nie uregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U- Nr 46, poz. 203 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późniejszymi zmianami).

Katowice, 30.05.2022 r.

 

 

 

« 1 2 3 4 5 »

Kontakt

 

Fundacja Gość Niedzielny

ul. Wita Stwosza 11
40-042 Katowice
+48 (32) 251 18 07, faks (032) 251 50 21

 

Wesprzyj nas:
77 1500 1445 1214 4007 4690 0000

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ ONLINE