*podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia umowy darowizny

**udzielenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili możesz wycofać udzielone zgody, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przez ich wycofaniem

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:
  1. 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Gość Niedzielny siedzibą w Katowicach, ul. Wita Stwosza 11, zwana dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: 32 251 18 07, adres e-mail fundacja@gosc.pl.
  2. 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy darowizny, dla realizacji celów statutowych Fundacji a także dla wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych,
  3. 3) podstawę prawną przetwarzania danych stanowi: - niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), - niezbędność do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), - Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. 4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: - podmioty, z którym Administrator współpracuje w celu zawarcia i wykonania umowy oraz udzielenia odpowiedzi na zapytania, w szczególności dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność kurierską oraz umożliwiające wykonanie zdalnych operacji płatniczych, - organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej,
  5. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: - przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu - do upływu okresu przedawniania roszczeń wynikających z zawartej umowy, a w zakresie danych ujawnionych na dokumentach księgowych, także przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości, - do momentu cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
  6. 6) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przez kontakt pod adres e-mail: fundacja@gosc.pl, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. 7) posiada Pani/Pan prawo, na zasadach określonych w RODO, dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także - gdy Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu - prawo wniesienia sprzeciwu,
  8. 8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
  9. 9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wykonania umowy.